תנאי שימוש

תנאי שימוש

הסכם בין וספר מערכות בע"מ - 513795526 לבין המשתמש.

1.הסכמה לתנאי השימוש

תודה על השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים של Vdoc.pro (להלן: "השירותים"). השימוש שלך בשירותים מהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה שמהווים הסכם בינך ובין החברה (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחסים כמובן גם לנשים.

במקרים מסוימים ייתכן שיחולו תנאים נוספים אשר יופיעו יחד עם השירותים הרלוונטיים ויהפכו לחלק מההסכם שלך עם החברה במידה ותשתמש בשירותים אלו.

2.השימוש בשירותים של Vdoc.pro

אתה נדרש לפעול בכפוף לתנאי השימוש על מנת שתוכל להשתמש בשירותים. אינך רשאי להשתמש בשירותים לרעה ו/או לשבש את השירותים ו/או לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות של Vdoc.pro. אנחנו עשויים להשעות או להפסיק לספק לך את השירותים אם אינך מציית לתנאי השימוש או אם אנו חושדים כי אינך מציית לתנאי השימוש.

השירותים הינם קניינה הרוחני הבלעדי של החברה והשימוש בשירותים אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני בשירותים או על התוכן אליו אתה מקבל גישה או נחשף במסגרת השירותים (להלן: "תוכן השירותים"). אינך רשאי להשתמש בתוכן השירותים שלנו אלא אם כן קיבלת אישור מבעל התוכן כפי שהחוק מתיר. תנאי שימוש אלה אינם מעניקים לך את הזכות להשתמש במיתוגים, סמלים או סימנים של החברה.

השירותים של Vdoc.pro מציגים בין היתר גם תוכן שאינו של Vdoc.pro. תוכן זה נמצא באחריותו הבלעדית של הגוף שפרסם אותו. אנו עשויים לבחון תוכן כדי לקבוע אם הוא לא חוקי או אם הוא מפר את תנאי השימוש או המדיניות של Vdoc.pro, ואנו עשויים להסיר או לסרב להציג תוכן שיש לנו סיבה סבירה להאמין כי הוא מפר את תנאי השימוש, את המדיניות של Vdoc.pro או את החוק, אך אין זה אומר כי אנו בהכרח בוחנים את התוכן.

אנו עשויים לשלוח לך הודעות שירות, הודעות מנהלתיות ו/או מידע אחר בקשר לשימוש שלך בשירותים. אתה רשאי לבקש להפסיק את שליחתן של ההודעות הללו והנושא ייבחן על פי שיקול דעתה של Vdoc.pro.

השירותים מיועדים רק למשתמשים שהעסקתם מותרת לפי דיני מדינת ישראל, ובכפוף לכל המגבלות הקבועות לפי דין, לרבות, ומבלי לגרוע, חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 וחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הכניסה והשימוש בשירותים אסורים למי שהינו מתחת לגיל 18. אם הינך מתחת לגיל 18 הינך מצהיר שקיבלת את רשות ההורים או האפוטרופוס שלך לשימוש בשירותים. על ידי הכניסה או השימוש בשירותים אתה מצהיר שהינך מעל גיל 18, רשאי להשתמש בשירותים וכי העסקתך אינה אסורה על פי חוק.

3.חשבון משתמש Vdoc.pro

על מנת להשתמש בשירותים אתה נדרש לפתוח חשבון משתמש של Vdoc.pro (להלן: "חשבון המשתמש "). אתה מסכים כי כל המידע שיסופק על ידך לחשבון המשתמש יהיה נכון, מלא ומעודכן. הרישום לחשבון המשתמש חייב להתבצע באמצעות שמך האמיתי. הרישום לחשבון המשתמש הינו אישי ואינך רשאי להשתמש ביותר מחשבון משתמש אחד. אינך רשאי להשתמש בחשבונות משתמשים של אחרים או להרשות לאחרים להשתמש בחשבון המשתמש שלך. אתה בלבד אחראי למנוע שימוש לא מורשה בחשבון המשתמש שלך. אנו ממליצים כי תשנה את סיסמת חשבון המשתמש שלך מדי פעם. אם תגלה כי נעשה שימוש בלתי מורשה בסיסמה או בחשבון המשתמש שלך, אנא הודיענו מיידית באי-מייל [email protected].

4.מדיניות פרטיות; התוכן שלך בשירותים של Vdoc.pro

מדיניות הפרטיות של Vdoc.pro (להלן: "מדיניות הפרטיות ") מסבירה כיצד אנו מטפלים במידע האישי שלך ומגנים על פרטיותך בזמן שאתה משתמש בשירותים. התנאים המופיעים במדיניות הפרטיות מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, והשימוש שלך בשירותים מהווה הסכמה מצדך לשימוש של Vdoc.pro במידע האישי שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.

חלק מהשירותים שלנו מאפשרים לך לשלוח תוכן. הבעלות על זכויות הקניין הרוחני הקיימות לך בתוכן זה נותרת בידיך.

כאשר אתה מעלה או שולח תוכן לשירותים שלנו בדרך זו או אחרת, אתה למעשה מעניק לחברה ולצדדים שלישיים עמם אנו מתקשרים רישיון המתיר להשתמש בתוכן זה,לארחו, לאחסנו, לשחזרו ולשנותו, ליצור ממנו עבודות נגזרות (כגון נגזרות המתקבלות מהתאמות או שינויים אחרים שאנו עושים על מנת להתאים את התוכן לשירותים),לפרסם אותו, לעשות בו פעולות הגלויות לציבור, להציג אותו לציבור ולהפיץ אותו. הזכויות שאתה מעניק ברישיון זה מוגבלות למטרות הפעלה, קידום ושיפור השירותים של Vdoc.pro ופיתוח שירותים חדשים. רישיון זה ימשיך להיות תקף גם אם תפסיק להשתמש בשירותים שלנו.

תוכל במדיניות הפרטיות למצוא מידע נוסף על האופן שבו Vdoc.pro משתמשת בתוכן של משתמשים.

5.שינוי וסיום השימוש בשירותים

Vdoc.pro כל הזמן משפרת את השירותים. Vdoc.pro עשויה להוסיף או להסיר פונקציות או תכונות מעת לעת, ועשויה גם להשעות או להפסיק את השירות לגמרי בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תוכל להפסיק את השימוש בשירותים בכל עת ו- Vdoc.pro עשויה גם להפסיק לספק לך את השירותים, או להוסיף או ליצור הגבלות חדשות בשירותים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.הגבלת אחריות

Vdoc.pro מספקת את השירותים ברמה מסחרית סבירה של מיומנות ומקווה כי תהנה להשתמש בהם. אלא אם מצוין במפורש בתנאי השימוש, החברה או כל צד שלישי עמו החברה נמצאת בקשר מסחרי אינם מספקים הבטחות ספציפיות כלשהן בנוגע לשירותים. לדוגמה, החברה אינה מספקת התחייבות כלשהי לגבי התוכן שבשירותים, לגבי הפונקציות הספציפיות של השירותים, או לגבי המהימנות, הזמינות או היכולת שלהם לענות על הצרכים שלך. אנו מספקים את השירותים “כמות שהם” (as is).

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתרי החברה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים יהיו תקינים ואינה יכולה להבטיח את נכונותו של כל מידע המפורסם באתר מטעם צד שלישי כלשהו, ולפיכך היא לא תהיה אחראית בכל הקשור למידע כאמור. כמו כן, החברה איננה, ולא תהיה אחראית לכל טעות הנובעת מטעות של המשתמש בהקלדת נתונים ו/או מתקלה בקבלת נתונים אלו כתוצאה מתקלות באתר.

ככל שהדבר מותר על פי חוק, החברה או כל צד שלישי עמו החברה נמצאת בקשר מסחרי לא יהיו אחראים לאובדן רווחים, הכנסות או מידע, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים.

ככל שמתיר החוק, האחריות הכוללת של החברה או כל צד שלישי עמו החברה נמצאת בקשר מסחרי בגין כל תביעה במסגרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין התחייבות משתמעת, תוגבל לסכום ששילמת לנו בגין השימוש בשירותים, ובכל מקרה החברה או כל צד שלישי עמו החברה נמצאת בקשר מסחרי לא יהיו אחראים לאובדן או נזק כלשהו שאינו צפוי במידה סבירה.

החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל פעולה שהינה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או כל פעולה לא חוקית של מי מהמשתמשים באתר, לרבות, ללא הגבלה, כל פעולה שהינה בניגוד לאמור בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"א-1981 ו/או בחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 ו/או חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991.

3. מנוי

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים על ידי Vdoc.pro כרוך בתשלומים שונים ובתעריפים שונים, שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של Vdoc.pro,  ויפורסמו על ידי Vdoc.pro מעת לעת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, Vdoc.pro מאפשרת ללקוחות שימוש עסקי בשירותים, המקנה להם, בין היתר, את היכולת לנהל את הנהלת החשבונות ולמיצגים לנהל אל לקחותיהם, על ידי רכישת מנוי לשירותים (להלן: "שימוש עסקי" ו-"מנוי", בהתאמה), בהתאם לתנאים המפורטים על ידי Vdoc.pro בעת רכישת המנוי.

רכישת המנוי הינה על ידי הזנת פרטיו של הלקוח באתר Vdoc.pro, לרבות פרטי כרטיס האשראי שבו יתבצע החיוב בגין השימוש העסקי בשירותים. תקופת המנוי תחל עם התשלום עבור המנוי.

ברכישת מנוי נותן הלקוח הרוכש מנוי את הסכמתו לתשלום דמי המנוי החודשיים לתקופה בלתי קצובה, וכל עוד לא בוטל המנוי, הרוכש רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי בהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלה.

היה והלקוח לא עמד בתשלום בו הוא חב ל-Vdoc.pro, תופיע ללקוח הודעה בדרישה לשלם את חובו הנ"ל תוך 7 ימים ממועד משלוח ההתראה. היה והלקוח לא פרע את חובו הנ"ל, Vdoc.pro תהיה זכאית להפסיק את המנוי, כולו או מקצתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. גם במקרה של הפסקת המנוי על ידי Vdoc.pro,  כאמור בסעיף זה, מתחייב הלקוח לשלם את מלוא התמורה עבור השירות שניתן עד מועד הפסקת המנוי.

הלקוח מצהיר כי ידוע לו שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת המנוי לבין המועד בו יחל הלקוח לעשות שימוש עסקי בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא אשר תלויה בלקוח ולא ב- Vdoc.pro, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה בגין מלוא תקופת המנוי.

   

אחסון הנתונים ושמירת המידע:

Vdoc.pro עושה ככל יכולתה להגן על המידע המאוחסן בענן וכולל את כל המסמכים שהועלו על ידך, או על ידי לקוחותיך.

המידע אשר מועלה על ידך או על ידי לקוחותיך לאתר נשמר בשרתי החברה ומגובה לאמצעי גיבוי נוספים

יחד עם זאת זו אחריותך הבלעדית. לשמור גיבוי של כל המידע אצלך במקום שלא קשור לשירותי החברה

  חברתנו עושה ככל יכולתה להבטיח יציבות המערכת. יחד עם זאת לא יכולה להתחייב ל 100 אחוז זמן שירות

חברתנו לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לך משימוש בשירותי האתר

ביטול והפסקת מנוי:

לקוח אשר רכש מנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי, באמצעות לחיצה על כפתור שך ביטול חידוש אוטומטי בתוך האתר.

Vdoc.pro תבטל את המנוי ותחדל  לחייב את הלקוח בדמי המנוי החודשיים, לפי העניין, בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול, ("מועד הביטול"). יודגש כי במקרה כזה Vdoc.pro לא תגבה סכום כלשהו כדמי ביטול אך לא יינתן החזר של דמי המנוי בגין אותו החודש שבמהלכו בוטל המנוי. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ובוטל מנוי לא יינתן החזר כספי בגין תקופת המנוי אשר קדמה למועד  הביטול.

8.שימושים עסקיים בשירותים; שיפוי

אם אתה משתמש בשירותים מטעם עסק כלשהו, עסק זה מקבל את התנאי השימוש. אתה או העסק (לפי העניין) תשפו ותפצו את החברה ואת הגופים הקשורים אליה, נושאי המשרה, הסוכנים והעובדים שלה מפני כל תביעה, טענה או פעולה הנובעת או הקשורה לשימוש שלך או של העסק (לפי העניין) בשירותים או להפרה של תנאי השימוש,לרבות כל חבות או הוצאה הנובעים מטענות, הפסדים, נזקים, תביעות, פסקי דין, הוצאות משפטיות ו/או שכר טרחת עורכי דין מכל סוג שהוא.

9.שינוי תנאי השימוש

Vdoc.pro רשאית בכל עת לשנות תנאי שימוש אלה ו/או תנאים והגבלות נוספים שחלים על השירותים (לדוגמה, על מנת לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים). עלייך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאי השימוש בדף זה. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים נוספים בשירות הרלוונטי. שינויים אלה לא יחולו רטרואקטיבית וייכנסו לתוקף בעת פרסומם. אם אינך מסכים לשינויים בתנאי השימוש עליך להפסיק להשתמש בשירותים. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי תנאי השימוש מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש החדשים.

אם קיימת סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין התנאים וההגבלות הנוספים, התנאים וההגבלות הנוספים הם שיקבעו בנוגע לאותה סתירה.

10.שונות

תנאי השימוש שולטים במערכת היחסים בין Vdoc.pro לבינך ואינם יוצרים זכויות לטובת צד שלישי. הכותרות בתנאי השימוש הינן לנוחיות הקורא בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש. אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, הדבר לא מהווה ויתור על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו. אם וככל שיתברר שתנאי מסוים בתנאי השימוש אינו ניתן לאכיפה, לא תהיה לכך כל השפעה על התנאים האחרים.

החברה רשאית להמחות הסכם זה ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת. הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

חוקי מדינת ישראל יחולו על תנאי השימוש ובכל מקרה של מחלוקת הנובעת מתנאי השימוש ומהשירותים או בקשר אליהם. כל התביעות הנובעות מתנאי שימוש אלה או השירותים או קשורות להם ידונו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של חיפה, ואתה והחברה מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי משפט אלו.

ליצירת קשר עם Vdoc.pro אנא לחץ על "צור קשר" בדף הבית.

עודכן לאחרונה: יולי 2022

במידה ולקוח מחובר לרואה החשבון. ולא הלקוח ולא הרואה חשבון שילמו את המנוי תוך 2 ימים ינותק הקשר בין החשבונות

במידה וחשבון חברה/לקוח/עמותה/עוסק פתור לא ישולם החשבון ימחק תוך 30 ימים ויהיה בלתי ניתן לשיחזור. וזאת ללא צורך בהודעה ללקוח

Vdoc.pro

וספר מערכות בע"מ - 513795526

This site was created using easy wordpress

Web Analytics